Skip to content

Carl Heath Posts

Shaping Digital Public Space

This text aims to describe possible ways forward after having been bound to digital platforms for over a decade. For this text to do its justice, I hope you read the first part, which describes the platform society of the last decade and how it developed to today. It probably makes this text easier to get onboard with. The public digital dialogue of today is not anymore governed based on the established practice and the traditions from which modern democracy sprang. The digital dialogue have come to leave behind large parts of the customs and traditions we see in the physical world. Instead, the terms of the dialogue, the rules of our conversations, are dictated by a few for-profit companies in their interests of their shareholders. The processes that constitutes the rules of a public meeting, or for that matter an informal conversation, are instead largely governed by algorithms that…

Leave a Comment

Så skapas en digital samhällsväv

Denna text syftar till att beskriva möjliga vägar framåt efter det att vi under över ett decennium varit bundna av en tid av digitala plattformar. För att denna text ska komma till sin rätt, hoppas jag att du läser den första delen, som beskriver det senaste decenniets plattformssamhälle och hur det utvecklats till idag. Det gör sannolikt denna text lättare att ta sig an. Det offentliga digitala samtalet styrs idag inte utifrån den etablerade praxis och de traditioner som den moderna demokratin är sprungen ur. De digitala samtalen har kommit att lämna stora delar av de seder och traditioner vi ser i de demokratiska samtalen i den fysiska världen bakom sig. Istället dikteras samtalets villkor, dess spelregler, av några få vinstdrivande företag för att tillgodose deras behov och intäkter. De processer och regler som utgör ett offentligt möte, eller för den delen ett informellt samtal, styrs idag istället i hög…

Leave a Comment

The Digital Public Space – the era of platforms

In recent years, I have spent a lot of time thinking about the digitalisation of society and in what ways the digital places we find ourselves in affect the way we live our lives and shape our societies. My thoughts with this text are to briefly describe the last decade’s platform society and how it has developed to today. The goal is to make a shorter time travel, which ends in our present. In a later text, my intention is to iterate out of this story to describe a possible way forward after the age of platforms. A path that focuses more on the needs of the individual and society, than on algorithms and business models. Just some years ago, Facebook was the dominant platform for most of society’s digital conversations. It was on Facebook that we wrote on each other’s walls, posted pictures and shared news with each other.…

Leave a Comment

Det digitala offentliga rummet – plattformarnas tid

Under senare år har jag ägnat mycket tid åt att fundera över samhällets digitalisering och på vilka sätt de digitala platser som vi befinner oss på påverkar sättet på vilket vi lever våra liv och formar våra samhällen. Min tanke med denna text är att kortfattat beskriva det senaste decenniets plattformssamhälle och hur det utvecklats till idag. Målbilden är att göra en kortare tidsresa, som slutar i vår samtid. I en senare text är min avsikt att ta spjärn ur denna berättelse för att beskriva en möjlig väg framåt efter plattformarnas tid. En väg som i högre grad tar fasta på individens och samhällets behov, än på algoritmer och affärsmodeller. För bara några år sedan var Facebook den allenarådande plattformen för samhällets digitala samtal. Det var på Facebook vi pratade på varandras väggar, postade bilder och delade nyheter med varandra. Det är idag nästan svårt att minnas webben före Facebooks…

Leave a Comment

Reflections on democratic dialogue in a digital age

Below is the speech I gave on October 26 at the Gothenburg University and Västra Götaland region’s national conference about MIK for a democratic citizenship. The speech is translated into English. In September 2020, I ended my commission by the Swedish Government as a Special Counsel for the protection of democratic dialogue. leading a national campaing on media and information literacy in Sweden. I submitted my report to the then Minister of Culture and Democracy, Amanda Lind. Over the course of two years, together with colleagues in the committee, I visited over 50 municipalities, around a hundred meeting places, met with the big five tech companies in the USA, and learned about how other countries are working to increase resistance to misinformation, propaganda and hate speech online. During my commission we produced an anthology and wrote a report for the government. During the the last days of my work as…

Leave a Comment

Reflektioner över ett demokratiskt samtal i en digital tid

Nedan finns det tal jag höll den 26 oktober vid Göteborgs universitets och Västra Götalandsregionens nationella konferens om MIK för ett demokratiskt medborgarskap. — I september 2020 avslutade jag efter två års arbete som särskild utredare att värna det demokratiska samtalet, och att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. Jag lämnade in mitt betänkande till dåvarande kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Under två års tid hade jag tillsammans med medarbetare i kommittén besökt över 50 kommuner, runt hundra mötesplatser, besökt de stora techföretagen i USA, och tagit del av hur andra länder arbetar för att öka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat. Vi hade tagit fram en antologi och skrivit ett betänkande. De sista dagarna av arbetet skrev vi en debattartikel och jag förberedde mig för att lämna ifrån mig mitt betänkande. Det gick bra, det mesta. Det kändes som att många av våra samtal och dialoger fått…

Leave a Comment

Om det demokratiska samtalet – ett tal till kommunfullmäktige i Västervik

Nedanstående tal hölls vid kommunfullmäktiges sammanträde i Västervik den 23 maj 2022, med anledning av att fullmäktige också bjudit in gymnasieelever att bidra i sammanträdet. Mer om hur de arbetar går att läsa om här. P4 Kalmars morgonprogram pratade med mig inför sammanträdet. Det går att lyssna på 2:11:25 i denna sändning. Hej, jag heter Carl Heath och är till vardags senior forskare på RISE, statens forskningsinstitut. Jag har också varit regeringens särskilda utredare att värna det demokratiska samtalet, och att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. När jag var 14 år, så gillade jag att spela rollspel och brädspel. Det var roligt att träffa andra och spela, och efter en kort tid gick jag med i en spelklubb i Göteborg. Jag fick träffa och lära känna andra som delade mina intressen. Klubben var en ideell förening, med stadgar, styrelse och all som hör till. Det var mitt…

Leave a Comment

En gemensam agenda för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Idag presenterade jag den agenda jag tillsammans med kollegor i regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande har arbetat med under en längre tid. Det känns märkligt och inte minst roligt att idag kunna lägga fram det arbete vi i samverkansprogrammet, i dess arbetsgrupp 1 – sammanhållen helhet, och med stöd av programmets processtöd har arbetat med under lång tid. Nedan finns presentationen i inspelad introduktion, och även länkad. Gemensam agenda för kompetensförsörjning och livslångt lärande är ett första kapitel från samverkansprogrammet till regeringen, som samlar sig under en gemensam vision, förutsättningar och förslag på insatser. Till detta kapitel 1 skrivs under våren ett andra kapitel med motsvarande underlag från respektive arbetsgrupp i samverkansprogrammet. På så vis kommer vi att kunna se ett samlat underlag för allt det arbete, de förslag, projekt, insatser, inspel och annat som åstadkommits sedan samverkansprogrammet lanserades under 2019. Arbetet med agendan har berört alla som…

Leave a Comment

On the importance of Digital Public Spaces

This text is from a lecture held at Swedish Innovation Days on January 19 2022. Below is also a recorded version. Today Im going to speak on the importance of digital public spaces and how they relate to democracy. If we want our societies to thrive, we need to make democracy. We need to build and develop democracy in such a way that its not stale or static. We cant let our democratic institutions become simply points of interest in history. We need to live democracy by together exploring, adapting and improving it. Over the past thirty odd years, the internet has evolved and played an integral part in modern society and culture. The internet plays an important part in modern democracies. The internet with all its facets, has become an ever more important environment for democracy to evolve. An important aspect of the internet is that it enables user-generated…

Leave a Comment