Skip to content

Carl Heath Posts

Det livslånga lärandets digitala utveckling förutsätter samverkan

European Data Spaces är en initiativ som syftar till att skapa en sammanhängande och integrerad digital marknad för Europa. Det är en plattform för samarbete mellan offentlig och privat sektor, civilsamhället och forskningen. Målet med European Data Spaces är att främja en enkel och säker åtkomst till data, samt att underlätta för företag och organisationer att dela och använda data på ett säkert sätt. Detta ska leda till en ökad innovation, effektivisering och konkurrenskraft för Europa. Initiativet fokuserar på att utveckla ett fritt och öppet samhälle där data kan flyttas och delas på ett säkert sätt, samtidigt som personlig information och privata data skyddas. Det är också ett sätt att främja den europeiska dataindustrin och öka dess globala konkurrenskraft. European Data Spaces är på det här sättet en viktig del av den europeiska digitala strategin och spelar en avgörande roll för att främja en hållbar och innovativ digital framtid för…

Leave a Comment

Time for braces and belts – how we strengthen public discourse together

Svensk version: Dags för hängslen och livrem – så stärker vi opinionsbildningen i samhället What would our democracy look like without journalism? There is no doubt that journalism has a crucial role in democracy. Journalism has an important role in holding power accountable in society. Journalists and media outlets are those who usually provide us the information we need to make well-informed decisions. And in a digital age, where there is an abundance of information and news sources, it is more important than ever to ensure that journalism is reliable and impartial. In just a few decades we have seen how technology have made it easier to spread false information. The development has also meant that public discourse can be more easily exposed to malign information. This development puts us at the risk of ending up in a dangerous downward spiral where people begin to lose trust in the media…

Leave a Comment

Dags för hängslen och livrem – så stärker vi opinionsbildningen i samhället

English version: Time for braces and belts – how we strengthen public discourse together Hur skulle vår demokrati se ut utan journalistik? Det finns ingen tvekan om att journalistiken har en avgörande roll i demokratin. Journalistiken har en viktig roll i att granska och hålla makten ansvarig i samhället. De är de som oftast ger oss informationen vi behöver för att fatta välinformerade beslut. Och i en digital tid, där det finns en överflöd av information och nyhetskällor, är det viktigare än någonsin att säkerställa att journalistiken är pålitlig och opartisk. Idag ser vi hur teknologi på några decennier gjort det lättare att sprida falsk information. Utvecklingen har också inneburit att opinionsbildningen lättare kan utsättas för informationspåverkan. Denna utveckling innebär en ökad risk för att hamna i en farlig spiral spiral där människor börjar förlora förtroendet för medier och journalistik. Det i sin tur kan komma att hota och utmana…

Leave a Comment

Shaping Digital Public Space

This text aims to describe possible ways forward after having been bound to digital platforms for over a decade. For this text to do its justice, I hope you read the first part, which describes the platform society of the last decade and how it developed to today. It probably makes this text easier to get onboard with. The public digital dialogue of today is not anymore governed based on the established practice and the traditions from which modern democracy sprang. The digital dialogue have come to leave behind large parts of the customs and traditions we see in the physical world. Instead, the terms of the dialogue, the rules of our conversations, are dictated by a few for-profit companies in their interests of their shareholders. The processes that constitutes the rules of a public meeting, or for that matter an informal conversation, are instead largely governed by algorithms that…

Leave a Comment

Så skapas en digital samhällsväv

Denna text syftar till att beskriva möjliga vägar framåt efter det att vi under över ett decennium varit bundna av en tid av digitala plattformar. För att denna text ska komma till sin rätt, hoppas jag att du läser den första delen, som beskriver det senaste decenniets plattformssamhälle och hur det utvecklats till idag. Det gör sannolikt denna text lättare att ta sig an. Det offentliga digitala samtalet styrs idag inte utifrån den etablerade praxis och de traditioner som den moderna demokratin är sprungen ur. De digitala samtalen har kommit att lämna stora delar av de seder och traditioner vi ser i de demokratiska samtalen i den fysiska världen bakom sig. Istället dikteras samtalets villkor, dess spelregler, av några få vinstdrivande företag för att tillgodose deras behov och intäkter. De processer och regler som utgör ett offentligt möte, eller för den delen ett informellt samtal, styrs idag istället i hög…

Leave a Comment

The Digital Public Space – the era of platforms

In recent years, I have spent a lot of time thinking about the digitalisation of society and in what ways the digital places we find ourselves in affect the way we live our lives and shape our societies. My thoughts with this text are to briefly describe the last decade’s platform society and how it has developed to today. The goal is to make a shorter time travel, which ends in our present. In a later text, my intention is to iterate out of this story to describe a possible way forward after the age of platforms. A path that focuses more on the needs of the individual and society, than on algorithms and business models. Just some years ago, Facebook was the dominant platform for most of society’s digital conversations. It was on Facebook that we wrote on each other’s walls, posted pictures and shared news with each other.…

Leave a Comment

Det digitala offentliga rummet – plattformarnas tid

Under senare år har jag ägnat mycket tid åt att fundera över samhällets digitalisering och på vilka sätt de digitala platser som vi befinner oss på påverkar sättet på vilket vi lever våra liv och formar våra samhällen. Min tanke med denna text är att kortfattat beskriva det senaste decenniets plattformssamhälle och hur det utvecklats till idag. Målbilden är att göra en kortare tidsresa, som slutar i vår samtid. I en senare text är min avsikt att ta spjärn ur denna berättelse för att beskriva en möjlig väg framåt efter plattformarnas tid. En väg som i högre grad tar fasta på individens och samhällets behov, än på algoritmer och affärsmodeller. För bara några år sedan var Facebook den allenarådande plattformen för samhällets digitala samtal. Det var på Facebook vi pratade på varandras väggar, postade bilder och delade nyheter med varandra. Det är idag nästan svårt att minnas webben före Facebooks…

Leave a Comment

Reflections on democratic dialogue in a digital age

Below is the speech I gave on October 26 at the Gothenburg University and Västra Götaland region’s national conference about MIK for a democratic citizenship. The speech is translated into English. In September 2020, I ended my commission by the Swedish Government as a Special Counsel for the protection of democratic dialogue. leading a national campaing on media and information literacy in Sweden. I submitted my report to the then Minister of Culture and Democracy, Amanda Lind. Over the course of two years, together with colleagues in the committee, I visited over 50 municipalities, around a hundred meeting places, met with the big five tech companies in the USA, and learned about how other countries are working to increase resistance to misinformation, propaganda and hate speech online. During my commission we produced an anthology and wrote a report for the government. During the the last days of my work as…

Leave a Comment

Reflektioner över ett demokratiskt samtal i en digital tid

Nedan finns det tal jag höll den 26 oktober vid Göteborgs universitets och Västra Götalandsregionens nationella konferens om MIK för ett demokratiskt medborgarskap. — I september 2020 avslutade jag efter två års arbete som särskild utredare att värna det demokratiska samtalet, och att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. Jag lämnade in mitt betänkande till dåvarande kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Under två års tid hade jag tillsammans med medarbetare i kommittén besökt över 50 kommuner, runt hundra mötesplatser, besökt de stora techföretagen i USA, och tagit del av hur andra länder arbetar för att öka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat. Vi hade tagit fram en antologi och skrivit ett betänkande. De sista dagarna av arbetet skrev vi en debattartikel och jag förberedde mig för att lämna ifrån mig mitt betänkande. Det gick bra, det mesta. Det kändes som att många av våra samtal och dialoger fått…

1 Comment