Skip to content

Filmer från det högre seminariet

Igår fick jag möjlighet att delta i det högre seminariet arrangerat av Forskarskolan Digital Förvaltning. Seminariet, som är universitetets främsta forum för presentation av forskningsresultat, samlade forskare från forskarskolan för att diskutera och reflektera över nyligen presenterad och pågående forskning för en öppen publik.

Dagen började med en inledning från forskarskolans professorer Johan Magnusson och Tomas Lindroth. Därefter tog Kristian Norling från Västra Götalandsregionen ordet och talade om vikten av samförstånd i digitaliseringsstrategier. Hans föredrag, “Konsten att bygga samförstånd: 5 steg för att undvika stiltje i digitaliseringsstrategier,” lyfte fram hur samförstånd kan vara en nyckel till framgång i digitaliseringsarbetet.

Antonio M. från Försäkringskassan fortsatte med att presentera en litteraturöversikt om “AI och värdeskapande,” där han undersökte hur AI kan bidra till värdeskapande inom offentlig sektor. Malin Tinjan från Örebro universitet följde upp med en intressant reflektion om “Hur förändringsledare bidrar till tröghet,” där hon belyste utmaningarna som förändringsledare kan möta.

Mitt eget föredrag, “Rådighet i omställning,” fokuserade på hur rådighet spelar en roll i förnyelse och transfomation, eller omställning om man så vill. Min forskning utgår från det pågående kommunledningspartnerskapet LOFT – Leda och organisera för förnyelse och transformation.

Robert Åhlén från Valmyndigheten gav oss insikter i “Offentlig sektor som ekosystem,” där han diskuterade möjligheterna för samverkan och samnyttjande av resurser inom offentlig sektor. Marcus Matteby från Sundsvalls kommun och Fredrik Carlsson från Sveriges Kommuner och Regioner fortsatte diskussionen med sina presentationer om “Kollektiv digitalisering genom institutionellt entreprenörskap” och “Kollektiv digitalisering som institutionell förändring.”

Mäjt Wik från Region Dalarna fortsatte med sitt föredrag om “Personcentrerade digitala infrastrukturer,” där hon belyste hur digitala infrastrukturer behöver anpassas för att stödja personcentrerad vård. Leman Isik från Västra Götalandsregionen följde med en presentation om “Nyttorealisering för ändamålsenlig digitalisering,” där hon diskuterade hur nyttorealisering kan säkerställa ändamålsenlig verksamhetsutveckling.

Petra Sintorn från Botkyrka kommun talade om utmaningarna och möjligheterna i att skapa “En medborgarfokuserad organisation,” och Per Persson från Sundsvalls kommun avslutade med en diskussion om “Öppenhet och transparens inom offentlig sektor digitalisering, hinder och lösningsmönster.”

Alla inspelningar från seminariet tillgängliga nedan. De ger en bredare förståelse för de utmaningar och lösningar som diskuterades, vilket kan vara värdefullt för både forskare och praktiker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *